one page web templates

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

SZKOLNA PROCEDURA REKRUTACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Szkolna Procedura Rekrutacyjna nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

2. Szkolna Procedura Rekrutacyjna określa kryteria przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej scentralizowanej.

4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o ofercie edukacyjnej szkoły, kryteriach rekrutacyjnych, liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest w systemie rekrutacji elektronicznej, na szkolnej stronie internetowej pod adresem www.lobierun.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym.

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

7. Kandydatami ubiegającymi się o miejsce w szkole mogą być absolwenci gimnazjów bez względu na miejsce zamieszkania legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły lub szkoły równorzędnej w przypadku kandydatów, którzy szkołę typu gimnazjalnego kończyli za granicą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. W trakcie rekrutacji kandydaci mają prawo wskazać wszystkie oddziały z oferty edukacyjnej szkoły do którego chcą być przyjęci.

9. We wniosku kandydaci wskazują oddział z oferty edukacyjnej szkoły do którego chcą być przyjęci lub oddziały określając jednocześnie oddział pierwszego wyboru, drugiego wyboru itd.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu jako szkołę pierwszego wyboru.


§ 2. Terminy rekrutacji


1. od 18 maja do 18 czerwca 2018 r., w godzinach pracy sekretariatu szkoły, kandydat:

a. rejestruje się w scentralizowanym rekrutacyjnym systemie elektronicznym wprowadzając wymagane dane,

b. generuje i drukuje wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły, który podpisują jego rodzice,

c. składa wydrukowany z scentralizowanego rekrutacyjnego systemu elektronicznego wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru

2. od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r., w godzinach pracy sekretariatu szkoły, kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów poświadczone przez dyrektora szkoły,

3. 6 lipca 2018 r., o godz. 8 00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnej i listy osób niezakwalifikowanych do szkoły,

4. od 6 lipca do 12 lipca 2018 r., w godzinach pracy sekretariatu szkoły potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym terminie (patrz pkt 2).

5. 13 lipca 2018 r., podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie posiadała wolne miejsca, Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 20 sierpnia 2018 r.

7. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w § 3.


§ 3. Terminy rekrutacji uzupełniającej


1. od 13 lipca do 17 lipca 2018 r., w godzinach pracy sekretariatu szkoły - kandydat składa wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru, w tym świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów poświadczone przez dyrektora szkoły.

2. 10 sierpnia 2018 r., o godz. 8 00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnej i listy osób niezakwalifikowanych do szkoły,

3. do 13 sierpnia 2018 r., w godzinach pracy sekretariatu szkoły, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym terminie,

4. do 14 lipca 2018 r., podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


§ 4. Kryteria naboru


1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje łączna ilość punktów przyznana za:

a. wyniki egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem pkt 8,

b. oceny z wybranych przedmiotów obowiązkowych realizowanych w gimnazjum,

c. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Zasady przeliczania punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, przy czym:

a. za egzamin z języka polskiego - 0,2 pkt za każdy uzyskany procent

b. za egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie - 0,2 pkt za każdy uzyskany procent

c. za egzamin z matematyki - 0,2 pkt za każdy uzyskany procent

d. za egzamin z przedmiotów przyrodniczych - 0,2 pkt za każdy uzyskany procent

e. za egzamin z języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym - 0,2 pkt za każdy uzyskany procent

3. Zasady przeliczania punktów za oceny z czterech przedmiotów, przy czym brane pod uwagę są oceny z: języka polskiego oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów: język obcy, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, informatyka i fizyka, uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym:

a. za ocenę celującą-20 pkt

b. za ocenę bardzo dobrą - 16 pkt

c. za ocenę dobrą - 12 pkt

d. za ocenę dostateczną - 8 pkt

e. za ocenę dopuszczająca - 2 pkt

4. punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt

5. Zasady przeliczania punktów za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w pkt. 7 niniejszej procedury, przy czym za:

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

c. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. a - b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

• międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

• krajowym - przyznaje się 3 punkty,

• wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

• powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

d. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

6. Za stałą działalność społeczną w charakterze wolontariusza - 2 pkt

7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

8. W przypadku absolwentów gimnazjów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadec¬twie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

• celującym - przyznaje się po 20 punktów,

• bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

• dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

• dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

• dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

b. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

• celującym - przyznaje się po 20 punktów,

• bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

• dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

• dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

• dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

• celującym - przyznaje się po 20 punktów,

• bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

• dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

• dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

• dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

• celującym - przyznaje się po 20 punktów,

• bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

• dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

• dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

• dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób określony wyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdr o-wia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata,

b. niepełnosprawność kandydata,

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakowa wartość.

12. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły i kwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

13. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje przyjęty do szkoły i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, której termin ustala dyrektor szkoły.

14. Rozmowę kwalifikacyjną z uczniem przybywającym z zagranicy przeprowadza dyrektor szkoły, z udziałem pedagoga szkolnego i nauczycieli przedmiotów maturalnych, w tym przedmiotów realizowanych w klasie o miejsce w której ubiega się kandydat, według programu rozszerzonego. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzic ucznia.

15. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy.

W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy.


§ 5. Rekrutacja elektroniczna


1. Szkoła bierze udział w zcentralizowanej rekrutacji elektronicznej, a kandydaci wybierając szkołę

poddają się jej wszystkim rygorom.

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

a. zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;

b. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną

c. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

d. postępowanie odwoławcze;

e. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.


§ 6. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji


1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie w szkole pierwszego wyboru, w terminach o których mowa w § 2:

a. wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami,

b. świadectwa ukończenia szkoły,

c. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

d. dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa w §3 pkt 5 - jeśli dotyczy

e. orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego - jeśli dotyczy

2. Wniosek o którym mowa w pkt. 1, lit. a) pobiera się z programu elektronicznego obsługującego elektroniczną rekrutację scentralizowaną, dostępnego ze strony internetowej szkoły www.lobierun.edu.pl

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się w terminie, o którym mowa w § 2 do szkoły pierwszego wyboru.

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 30 czerwca 2016 r. może zwrócić się do wójta /burmistrz/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna.

5. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.


§ 7. Procedura odwoławcza


1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


§ 8. Przepisy końcowe


1. Zmiany do Procedury wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jej wprowadzeniu.

2. Procedura określona została na rok szkolny 2018/2019 i obowiązuje od dnia 28 lutego 2018 r.